کمیته حمایت از ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل

 در سازمان ملل متحد پرونده‏ای در مورد مهدی کروبی و میرحسین موسوی، به ثبت رسیده، با عنوان "ناپدیدشدگان قهری"....