کمیته محیط زیست شورای شهر تهران

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ۷۰ درصد آلودگی‌ها را مربوط به آلاینده‌های متحرک از جمله موتورسیکلت و...