کمیسیون حقیقت

منیره برادران - افشای جنایت،حتی اگر از الزامات سیاسی و اجتماعی آن بگذریم، وظیفه وجدان و اخلاق است. ما...

کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای