کمیسیون حقیقت‌یاب برزیل

حبیب حسینی‌فرد- نتیجه تحقیفات کمیسیون حقیقت‌یاب برزیل در باره جنایات دوره حکومت نظامیان، پس از سه سال فعالیت منتشر...