کمیسیون کمک های بشردوستانه اروپا

حمانی فضلی گفت که ایران خواستار دریافت کمک از اتحادیه اروپا برای «نحوه اسکان مجدد» این پناهندگان در...