کمیپین یک خاطره از اوین

مدیار سمیع‌نژاد - یک شب زدم زیر فریاد، طاقتم تمام شده بود از انفرادی. داد که می‌زدم صدای مرد...