کمی بهار

شهرنوش پارسی‌پور - شوکت براى بار دوم به خانه‌ى بهروز مى‌رود. همسر استاد عاملى خانه را دوباره خالى گذاشته...

شهرنوش پارسی‌پور- شوکت به محضر حضرت گدا ولى شاه رفته است. آنجا بهروز را مى‌بیند و به شدت به...

شهرنوش پارسی‌پور – آذرماه به مادرش مى‌گوید که کار بدى کرده، اما نمى‌تواند دقیقاً بگوید که چه کرده.‌‌ همان...

شهرنوش پارسی‌پور – آذرماه براى آنکه با مادرش درد دل کند به خانه او مى‌رود. بحث به مسائل جنسى...

شهرنوش پارسی‌پور – کوکب از الیاس خان ناراضى است. در سرپل به مردى برمى‌خورد که به نظرش زیبا مى‌آید....

«کمی بهار» یک تجربه متفاوت در داستان‌گویی. شهرنوش پارسی‌پور به مناسبت انتشار صد و بیستمین شماره این رمان می‌گوید...

شهرنوش پارسی‌پور -شوکت به دیدار مادرش مى‌رود. خانم لقا به او پیشنهاد مى‌کند با بهروز ازدواج کند. شوکت مى‌گوید...

شهرنوش پارسی‌پور - ایرج هنگام رفتن همچنان دلنگران است. نسبت به زنش بسیار شک دارد، اما نمى‌داند چه باید...

شهرنوش پارسی‌پور - خانم لقا در خیابان به استاد عاملى برخورد مى‌کند. استاد بار او را به دست مى‌گیرد...

شهرنوش پارسی‌پور - زندگى براى گلپر در خانه فروغ بسیار سخت است. او هر روز مجبور است ساعت...

شهرنوش پارسی‌پور - نیر به بیمارستان که رسید در پشت در دختربچه‌اى را یافت. چهار مرد به او...

شهرنوش پارسی‌پور - عبدالله که از تأثیرگذارى بر الیاس خان نا‌امید شده است خود به تنهایى مى‌کوشد به محفل...

شهرنوش پارسی‌پور - الیاس خان قصد داشت دستگاه‌هاى شیرینى‌پزى وارد کند. مردم در آن اواخر به گرفتن جشن تولد...

شهرنوش پارسی‌پور – حسین الله‌وردى براى آزار دادن آذرماه او و ایرج را به رستوران فرد دعوت مى‌کند. در...

شهرنوش پارسی‌پور – آذرماه که قصد انتقامجویى دارد به دیدار هرمز یکانى مى‌رود. حسین الله‌وردى که متوجه شده آذرماه...

شهرنوش پارسی‌پور – ایرج که مى‌داند حسین عاشق اوست بسیار ناراحت است، اما مجبور است دعوت او به...

شهرنوش پارسی‌پور – حسین دارای تمایلات هم‌جنسگرایانه است. با ایرج اغیار به رستورانی می‌روند و به او اظهار عشق...

شهرنوش پارسی‌پور - عزت با ماله بیل به خانه مادرش مى‌آید و توضیح مى‌دهد که در خانه‌اش...

شهرنوش پارسی‌پور - نیر که از فعالیت در زمینه احضار ارواح ناامید شده، متوجه است که به دلیل...

شهرنوش پارسی‌پور – نیر گرچه نمى‌تواند در مجلس احضار به خواب مصنوعى فروبرود، اما به شدت کنجکاو است که...