کم آبی تهران

در ۶۰ سال گذشته هوای تهران حدود ۲.۵ درجه سانتیگراد گرمتر شده است. میزان بارندگی در ایستگاه‌های جنوب...

اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری ايران خبر داده که اگر در روزهای آينده صرفه‌جويی در حدی نباشد که...

محمد پرورش، مدیرعامل آبفای استان