کنسرت موسیقی‌‌

علی جنتی با اشاره به لغو کنسرت کیهان کلهر گفت در این باره به رئیس قوه‌قضائیه نامه نوشتم...