کنسرن انی

در ‌آب‌های ساحلی مصر میدان گازی عظیمی کشف شده است. آنچنان عظیم که چشم اروپای مشتاق معامله با مصر...