کنشگری اجتماعی

هایده مغیثی - بعضی از حرکت‌هایی که در این یکی دو سال اخیر انجام شده، از این نظر...

در این مجموعه درسگفتار به رابطه جنبشهای اجتماعی و کنشگری جمعی پرداخته شده است.

زهره اسدپور - نامه‌ نرگس با همه‌ی تلخی، بر شکوه انتخاب زنی صحه می‌گذارد که مادری و کنشگری او...