کنفرانس ایران‌ شناسی در وین

آرش عزیزی − وسعت و تنوع کنفرانس ایران‌شناسی مثال‌زدنی است. در هر یک از سه روز آن نزدیک به...