کنگره بین المللی ریاضیات

احسان سنایی - مریم میرزاخانی کیست و پژوهش‌های او در ریاضیات محض چه اهمیتی دارد؟