کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه آمریکا در جنگ سوریه

آنچه که روسیه در پی آن بود تحقق پیدا کرد. اکنون مانعی بر سر پروژه‌های بزرگ گازپروم باقی نمانده....