کهگيلويه و بويراحمد،

گودرز پورانصاری، مسئول بهداشت روانی