کوئیر

اون جونز −هنجارهای جنسیتی همه ما را به بند می‌کشند و از ترس از انتقام —سوءاستفاده و یا حتی...

رازمیگ کیوچیان - برای باتلر دیگر یک هویت مردانه یا زنانه وجود ندارد، بلکه فقط همجسگرا، دوجنسگرا، ترانس‌جنس و...

سارا احمد − به لحاظ جنسی جهتمند بودن به چه معناست؟ این امر در «چیزی» یا «کسی» که در...