کودکان بی سرپرست

سازمان بهزستی می‌گويد در ۳۶ سال گذشته حدود ۳۱۰ هزار کودک «بی‌سرپست و بدسرپرست» در ايران ساماندهی شده‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی ایران خبر داده است که ۴۰ کودک در زلزله ورزقان یتیم و تک‌سرپرست شده‌اند.

از این میان،...