کودکان سوريه

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

یک نهاد غیردولتی به نام

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که حکومت سوريه از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند و...