کودکان و عملیات انتحاری

یونیسف می‌گوید در سه ماهه نخست ۲۰۱۷ در عملیات انتحاری گروه بوکو حرام ۲۷ کودک شرکت داشتند در حالی...