کودکان چاق

۶،۱ درصد کل کودکان گروه سنی زیر پنج سال در سراسر جهان اضافه وزن دارند. در سال...