کودکان کار و خيابان

محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان

حسین میربهاری، عضو جمعیت دفاع

يکی از دست‌اندرکاران ساماندهی کودکان کار و خيابان در ايران، از اجرای يک طرح موقتی ديگر برای ساماندهی اين...