کورتیس مک مولن

میرزاخانی موفق شد چارچوبی را برای توصیف الگوی تطور انحنای فضا در یک سیستم دینامیکی تعریف کند؛ پرسشی که...

احسان سنایی - انسان راست‌قامت، DNA شش‌نوکلئوتیدی، مأموریت روزتا و مریم میرزاخانی از چهره های علمی سال ٢٠١۴ به...