کوهستان

جایزه معتبر جیگر-لکولتر گلوری به امیر نادری به عنوان فیلمسازی اهدا می‌شود که با عشق و سخاوتمندی،...

هومن راورپور از آلمان به اتریش می‌رود و سپس از طریق کوهستان آلپ به کشو اسلونی وارد می‌شود.