کوهستان زاگرس

بیتا عادل‌خانی - نابودی یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی برای ایران...

بیژن روحانی - منطقه زاگرس در ایران با داشتن زیستگاه‌های وسیع کوهستانی و جنگلی، تاکنون نتوانسته است در برنامه...