کوه دماوند

معین خزائلی- وقف چیست و چگونه می‌شود مثلا جنگلی را که متعلق به همه مردم یک کشور و چه...

مرتع ملار علیا و سفلی همچنان در تملک سازمان وقف باقی مانده است. به گفته معاون امور املاک و...

این بخش که از قله تا دامنه را شامل می‌شود با یک سند وقفی و بدون درنظر گرفتن موضع...