کوینتین اسکینر

مهران رضایی – این نوشته فشرده درسگفتاری از کویینتین اسکینر درباره ماکیاولی به مناسبت پانصدسالگی کتاب "شهریار" است.