کيش

بروز کشند قرمز در حوالی اين منطقه و يا ريختن ماهيان فاسد شده توسط شناورهای شيلاتی و همچنين آلودگی‌های...

مسعود پاکزاد، سرپرست روابط عمومی

سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس