کيوان کريمی

فیلم «ماجراهای زن و شوهر کارگر» ساخته کیوان کریمی بر اساس داستان کوتاهی از ایتالو کالوینو ساخته شده...

کیوان کریمی، فیلمساز کرد، پس