گئورگ لوکاچ

فیلسوف مجارستانی، گئورگی مارکوس در سن ۸۲ سالگی در استرالیا درگذشت.

دولت مجارستان قصد دارد آرشیو گئورگ لوکاچ، یکی از مهم‌ترین فیلسوفان قرن بیستم را تعطیل کند. این تصمیم با...