گرامشی

این نوشته ترجمه مقدمه چاپ فرانسوی جدید کتاب "دولت، قدرت و سوسیالیسم"، و درآمد روشنی براندیشه نیکوس پولانزاس است....

رامین احمدی − این یادداشت به پرسش‌هایی می‌پردازد که محمدرضا نیکفر در مقاله «نمودهای کنشی یک انقلاب بی کنش»...

آنتونیو گرامشی − مایلم که هر روز صبح، برایم سالی نو باشد. می‌خواهم هر روز سروکارم با خودم باشد...