گرانی دارو

میزان ارز دولتی به بخش دارو در دو سال گذشته روند نزولی داشته است. اکنون یک سری از داروها...

شمس‌علی رضازاده، معاون امور دارویی

ایرج خسرونیا، عضو هئیت مدیره

حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت

علی علی‌لو، عضو کمیسیون اقتصادی

تقی نوربخش، دبیر انجمن علمی

مهدی سلیمان‌جاهی، سرپرست دفتر کل