گرانی لبنيات

دولت ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی را تأمین نکرد و در مقابل ستاد تنظیم بازار مجوز گرانی...

بر اساس مصوبه جدید ستاد

قيمت لبنيات از جمله شير برای چندمين بار در چند هفته اخير در ايران افزايش يافت.

 

به گزارش خبرگزاری فارس،...