گرهارد ارنست

گرهارد ارنست – فلسفه چه نوع رشته علمی عجیبی است که در آن به طور شهودی اساساً هیچ پیشرفتی...