گروه انصار بيت المقدس

اتهام اين افراد حمله به نيروهای امنيتی مصر در استان« قيلوبيه» و طرح‌ريزی عمليات‌های ديگر عنوان شده است....