گروه مسیحا

پيروز ارجمند، مديرکل دفتر موسيقی هجوم «افراد خودسر به کنسرت يزد را تأسف‌بار دانست» و گفت: «اين حرکت مورد...