گروه موسیقی مسیحا

«گروه‌های خودسر» در برگزاری کنسرت وحيد تاج، خواننده‌ای که در حوزه موسيقی سنتی فعال است در یزد اخلال ایجاد...