گروه های جهادی در ایران

یک روز پس اعدام زندانیان عقیدتی اهل سنت، وزارت اطلاعات اعلام کرد ۱۰۲نفر از افراد مرتبط با جریانات جهادی...