گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره خشونت عليه زنان

رشیدا مانجو، گزارشگر ویژه سازمان