گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸

مبارزه با آلودگی هوا در جهان تاکنون ثمرات چندانی نداشته. به گزارش سازمان بهداشت جهانی هر سال در جهان...