گشت ارشاد و زنان

در همین زمینه: واکنش روحانی

حسن روحانی به استفاده پلیس از هفت هزار مامور مخفی برای نظارت بر رفتار اجتماعی شهروندان واکنش نشان داد....