گلنار و ماهان

نگارم با اجرای ماهان و گلنار در بورگ تاتر شهر وین