گور دسته جمعی در پالمیرا

بررسی اولیه اجساد نشان می‌دهد که سر برخی از قربانیان بریده شده و بسیاری دیگر نیز پیش از مرگ...