گونتر والراف

ترنج ماهان – همین دو هفته پیش بود که شاهین نجفی در آلمان خبرساز شد. در آن زمان گروهی...