گینه استوایی

تئودورین اوبیانگ پسر و معاون اول دیکتاتور گینه استوایی است و شغل او آقازاده‌ بودن و کسب و...