یازدهمین روز اعتصاب در نیشکر هفت تپه

کارگران تمام بخش‌های مجتمع نیشکر هفت‌تپه برای یازدهمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.