یمارستان امام علی شهرستان چرداول

شیدا گراوند در حین کار در بیمارستانی در چرداول ایلام درگذشت. در پنج سال گذشته، ۱۷ پرستار ۲۵ تا...