یوسف صدیق

در خواب: صبح روستا سرشار از رقص علف و پرواز دانه‌های شبنم – تمدن آب و علف. در بیداری:...

در بغض چهل ساله‌ی ابری که سایه‌اش گاهی بر بال‌هایم می‌نشیند و گاهی در کنج سینه‌ام. پیاده‌رو پر...

نویسنده «بوی چشمانت» می‌گوید: این کتاب پژواک صدایی در من بود که گفت: حدیث عشق بیان کن به هر...