یو پی آر

ایران برخلاف دور نخست اجلاس در سال ۲۰۱۰ که در‌‌ همان مرحله اول شماری از پیشنهادها را پذیرفت، امسال...

۱۰۸ کشور عضو سازمان ملل پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را در اجلاس بررسی ادواری...