یک قاشق چای‌خوری سرزمین، دریا

یک قاشق چای‌خوری سرزمین، دریا رمانی ا‌ست درباره دو خواهر، مفهوم داستان‌گویی، آرزوهای انسان، نابودی و مرگ و...