یک نماآهنگ در رسای محمد حبیبی و دیگر معلمان زندانی

کشاورزان شرق اصفهان ۲۵ اسفند بطور گسترده در مصلای اصفهان حضور یافتند. پشت به تریبون نماز و امام جمعه...